Av. Blanco Galindo Km 4 Cochabamba
Cochabamba, Cochabamba
Telf. (591) (4) 4285465, (591) (4) 4229147